THAKSIN UNIVERSITY

ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน #วิทยาเขตสงขลา #วิทยาเขตพัทลุง เรื่อง มาตรการเยียวยานิสิตที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ⭐ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

1. การสนับสนุนค่าอินเตอร์เน็ตแบบเหมาจ่ายให้กับนิสิต อัตราเหมาจ่าย 400 บาท ต่อการใช้งาน 3เดือน

แสดงความคิดเห็น